Danıştay'dan, kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesinin feshine yönelik karar

Danıştay'dan, kazanç getirici iş yapan avukatın sözleşmesinin feshine yönelik karar

Danıştay 12. Dairesi, Silvan Belediye Başkanlığında  sözleşmeli personel olarak görev yapan avukatın hizmet sözleşmesinin, "kazanç getirici faaliyet yaptığı gerekçesiyle" feshedilmesine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

Soruşturma dosyasına, bir gerçek kişiden almış olduğu, . Noterliği tarafından düzenlenmiş yevmiye numaralı vekaletnameyi sunduğunun tespit edildiği, hizmet sözleşmesi gereği kazanç getirici herhangi bir iş yapması mümkün olmayan davacının sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği sabit olduğundan, hizmet sözleşmesinin feshedilmesine yönelik olarak idarece tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Belediye dava çıldıktan sonra savunmasını değiştirmiş

Dava konusu işlemde sebep unsuru olarak, Devlet memurları için belirlenmiş çalışma saatlerinde işyerinde bulunmadığı ve belediye alacaklarının tahsili için yapması gereken görevleri yapmadığı hususlarının gösterildiği, savunma dilekçesinde ise, sebep unsurunu değiştirerek kazanç getirici iş yaptığı gerekçesiyle sözleşmenin feshedildiğini belirttiği, idarenin işlemin hukuka aykırılığı iddiasıyla iptal davası açıldıktan sonra işlemin sebep unsurunu değiştiremez.

Danıştay'ın karar hakkında Esaslara vurgusu

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 8. maddesinin dava konusu işlemin tesis edildiği 13/10/2016 tarihinde yürürlükte bulunan halinde, "avukat" kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin, maddede belirtilen "Sözleşme ile çalıştırılan personel dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz" hükmünün istisnasını oluşturduğu, dolayısıyla davacının belirtilen tarihte kazanç getirici başka bir faaliyette bulunmasını engelleyen bir hükmün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

memurlar.net

Şimdi Ara
Hemen Sor