Avukatların Uyap'ta tanımlı hesaplarına Haciz veya E-Haciz uygulanamayacağı hakkında...

İzmir Barosu tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na yazı yazılarak avukatların UYAP sistemine tanımlı banka hesaplarına haciz uygulaması yapılamayacağının tüm vergi dairelerine duyurulması istendi.

İzmir Barosu tarafından paylaşılan yazı şu şekilde;

İZMİR BAROSU BAŞKANLIĞI

Avukat Hakları Merkezi

Sayı : E-58106323-659[950/9726]-12127 07/10/2022

Konu : Avukatların UYAP‘ Ta Tanımlı Banka Hesaplarına Haciz/E-Haciz Konulamayacağı Hakkında

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığımıza avukatların UYAP‘ ta tanımlı banka hesaplarına vergi dairelerince haciz/e-haciz uygulandığı yönünde yakınmalar iletilmektedir.

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu‘ nun 9. maddesinde;

“İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edilir.

İcra ve iflas dairelerince yapılması gereken her türlü nakdî ödeme, ilgilisinin gösterdiği banka hesabına aktarılmak üzere, icra müdürü tarafından resen bankaya verilecek talimat gereği yapılır. Talimat, paranın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç üç iş günü sonuna kadar verilir.

İcra ve iflas daireleri aldıkları kıymetli evrak ve değerli şeyleri kasalarında, zorunlu hâllerde ise kiralanacak banka kasalarında muhafaza ederler.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenleme uyarınca İcra ve İflas Müdürlüklerince yapılacak ödemelerin ilgilinin bildirdiği banka hesabına yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bu bağlamda avukatlarca bu vb. ödemelerin yapılabilmesi için UYAP sistemine banka hesabı tanımlanmaktadır. Aynı zamanda Mahkemelerce iade edilecek gider avansı da tanımlanan bu banka hesaplarına yatırılmaktadır. Dolayısıyla UYAP sistemine banka hesabı tanımlanması mesleki faaliyetin yürütülmesi bakımından bir zorunluluktur.

Yine İcra ve İflas Kanunu‘ nun 82. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde “Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya” haczi caiz olmayan mallar ve haklar arasında sayılmıştır. UYAP sistemine banka hesabı tanımlanması mesleki faaliyetin yürütülebilmesi için bir gereklilik olduğundan bu hesaba haciz/e-haciz konulması yasal olarak mümkün değildir. Bu hesabın avukatın özel işlemleri için de kullanılıyor olmasının hesabın niteliğini değiştirmemesi karşısında bir önemi bulunmamaktadır.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi’ nin 07.11.2017 tarih ve 2017/1809E. –2017/2370 K. sayılı kararında da bu hususlara işaret edilmiş ve ilgili vergi dairesinin e-haciz işleminin iptaline karar verilmiştir 

Açıklanan nedenlerle avukatların UYAP sistemine tanımlı banka hesaplarına haciz/e-haciz uygulaması yapılamayacağının tüm vergi dairelerine duyurulması hususunu bilgilerinize sunarız.

Ek: İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. Vergi Dava Dairesi’ Nin 07.11.2017 Tarih Ve 2017/1809e. – 2017/2370 K. Sayılı Karar Örneği

Av. Özkan YÜCEL
İzmir Barosu Başkanı

Şimdi Ara
Hemen Sor