Danıştay'dan Polis akademisinde başarısız olanların tazminat ödemeleri hakkında önemli karar.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Kurumları ile Diğer Fakülte ve Yüksekokullarda Okuyan Öğrencilerden Alınacak Tazminata Dair Yönetmeliğe açılan davayı sonuçlandırdı.

Düzenlemeyi hukuka aykırı bulan Daire kararı bozuldu.

Dava konusu Yönetmelik'in dayanağı Kanun hükümlerinde, mecburi hizmetle yükümlü olduğu süre içinde istifa edenler veya ilişiğinin kesilmesini gerektiren bir suç işleyenler ya da sağlık sebebi hariç başka herhangi bir sebeple ayrılanların, yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını yasal faiziyle birlikte tazminat olarak ödemek zorunda olduklarının belirtildiği, dava konusu Yönetmelik hükmünde ise tazminat hesaplanırken tüm öğrencilere yapılan giderler ortak olarak hesaplandığı, daimi evci izinlisi öğrenciler ile sürekli Polis Akademisi Başkanlığında ikamet eden öğrenciler arasında tazminat hesaplamasında bir ayrıma gidilmediğinin görülmüştür.

İDDK ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Anılan Kanun hükümlerinde Emniyet Teşkilatında mecburi hizmetle yükümlü olan personelden bu yükümlülük sürelerini doldurmadan kendi istekleri ile istifaen ayrılanların yükümlülük sürelerinin eksik kısmı ile orantılı olarak kendilerine yapılmış olan öğretim masraflarını yasal faiziyle birlikte tazminat olarak ödemelerinin öngörüldüğü, bu kapsamda düzenlenen Yönetmelik'in dava konusu edilen hükümlerinde ise her bir öğrenci için yapılan iaşe, öğrenci taşıma gideri, aydınlatma, su, temizlik ve ısıtma giderlerinin, yapılan toplam harcamanın öğrenci sayısına bölünmesi sonucunda hesaplandığı görülmektedir.

Davalı idarece öğrenim yılı itibarıyla tüm harcama planlamalarının öğrenci sayısının tamamı dikkate alınarak yapıldığı, dayanak Kanun maddelerinde de tazminatın hesaplanması ve tahsili yönünden daimi evci öğrenciler için herhangi bir istisna hükmüne yer verilmediği, dolayısıyla dava konusu Yönetmelik maddelerinin, dayanağı Kanun hükümlerinin lafzına ve amacına uygun olarak düzenlendiği anlaşılmıştır.

Danıştay kararı için tıklayınız

 

Şimdi Ara
Hemen Sor